Zebranie sprawozdawcze w OSP Pomierki (2023-01-31)

W dniu 21 stycznia 2023 roku w jednostce OSP Pomierki przeprowadzone zostało zebranie sprawozdawcze za rok 2022.Zebranie miało wyjątkowy przebieg, gdyż rozpoczęło się od przekazania samochodu pożarniczego. 

Decyzją Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, po otrzymaniu samochodu pożarniczego IVECO DAILY przez jednostkę OSP Zielkowo, dotychczas służący w niej samochód FORD TRANSIT został przesunięty do jednostki OSP Pomierki.

Przekazania samochodu dokonała delegacja jednostki OSP Zielkowo w osobach: dh Roman  Draszewski – Prezes, dh Piotr Borkowski – Naczelnik i dh Zbigniew Trzeszewski – Zastępca Naczelnika. Wraz z pojazdem delegacja przekazała dla OSP Pomierki ubrania specjalne pożarnicze, hełmy strażackie, obuwie strażackie specjalne, kominiarki strażackie, rękawice pożarnicze, węże strażackie W-75 i W-52.

Symbolicznego wręczenia kluczyków do samochodu dokonał dh Roman Draszewski na ręce dh Wacława Jankowskiego – Prezesa jednostki OSP Pomierki, który przekazał je dh Krzysztofowi Jankowskiemu – Naczelnikowi i jednocześnie kierowcy który będzie odpowiedzialny za utrzymanie samochodu w gotowości bojowej.     

W dalszej części przeprowadzono obrady zebrania.  Otworzył je  dh Wacław Jankowski, który przywitał przybyłych gości i druhów a następnie poprosił aby minutą ciszy uczcić pamięć druha Kazimierza Sontowskiego – wieloletniego Prezesa, który swoją funkcję pełnił do śmierci w 2022 roku.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Krzysztof Jankowski, który sprawnie poprowadził obrady.

Jednostka OSP Pomierki w 2022 roku wykonała remont garażu. Na zakupione  materiały budowlane środki w kwocie 29.000 zł przeznaczyła Gmina Lubawa, a druhowie wnieśli wiele godzin własnej społecznej pracy.

Ponadto jednostka uzyskała dotację z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 18.750 zł. na doposażenie jednostki OSP w hełmy, buty, rękawice i ubrania specjalne.

Zarząd jednostki za swoją działalność w 2022 roku otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W wystąpieniach gości głos zabierali:

- dh Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który wyraził radość z rozwoju jednostki. Podkreślił, że wraz z przekazaniem samochodu do OSP Pomierki ostatnia jednostka w Gminie Lubawa, która nie posiadała samochodu pożarniczego, została w niego wyposażona. Tym samym w Gminie Lubawa służy 21 samochodów pożarniczych. Zapewnił też o dalszym wsparciu w wyposażenie jednostki w sprzęt.

- dh Paweł Szauer – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który pogratulował otrzymanego samochodu i zadeklarował dobra współpracę z jednostką OSP Rożental w której jest Naczelnikiem.

- st. kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP, w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego pogratulował jednostce rozwoju i życzył bezpiecznej i owocnej służby dla społeczeństwa.

- Piotr Roszczynialski – Sołtys, pogratulował jednostce otrzymanego pojazdu i życzył owocnej współpracy na rzecz mieszkańców sołectwa.  


ZG OSP RP Lubawa

lista postów